top of page

Общи условия за използване на 

уебсайта  www.db-tierhilfe.com и за дейността на 

Сдружение ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

III. ДЕФИНИЦИИ, ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

IV. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

V. ДАРЕНИЯ И „ДАРИТЕЛИ – ПАРТНЬОРИ“

А. Дарения

Б. Програма „Дарители-Партньори“

VI. ПРОФИЛ В САЙТА, БЛОГ И ГРУПИ

VII. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

A. Кастрационен център

Б. Хотел за кучета и котки

В. Осиновяване

Г. Обучение на кучета

VIII. ОНЛАЙН МАГАЗИН

А. Поръчка в онлайн магазина

Б. Доставка

В. Право на собственост

IX. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ 

A. Право на рекламация на потребители съгласно ЗЗП

Б. Право на потребителя на отказ от договор, сключен от разстояние, съгласно ЗЗП

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

XII. ОТГОВОРНОСТ

XIII. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

XIV. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ  

XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Настоящите общи условия представляват споразумение, което урежда отношенията между сдружение „Германо-Българска помощ за животните“, в качеството му на собственик на уебсайта www.db-tierhilfe.com и доставчик на стоките/услугите, описани в него, наричан за краткост „Германо-Българска помощ за животните“ или „Сдружение“ и  посетителите на сайта, включително и клиентите на предлаганите в него стоки/услуги, наричани за краткост  „Ползватели“, а в определени случаи и „Потребители“.

2. Сдружение „Германо-Българска помощ за животните“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, местност „Слатина“ № 29, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК:124607497, представлявано заедно и поотделно от Катерина Маркова и Нели Иванова.

2.1. Данни за кореспонденция:

А) Ветеринарна клиника: д-р Катерина Маркова; e-mail: db.tierhilfe.ruse@gmail.com; моб. тел.:+ 359 88 584 09 72; стац. тел.: +359 82 841 281.

Б) Хотел за животни: Петя Матева; e-mail: db.tierhilfe.hotel@gmail.com; стац. тел.: +359 82 841 281.

В) Обучения на кучета: Ралица Миланова; e-mail: r.e.milanova@gmail.com; моб. тел.:+ 359 89 764 54 88.

Г) Онлайн магазин: Момка Иванова; db.tierhilfe.onlinestore@gmail.com; стац. тел.: +359 82 841 281.

Д) За програма „Дарители-Партньори“: Момка Иванова; dbtierhilfe.store@gmail.com; стац. тел.: +359 82 841 281.

        Е) Банкова сметка: IBAN BG64RZBB91554082874905 - в лева BIC RZBBBGSF 

титуляр СНЦ „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ“

         

 

2.2. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg.

Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg.

2.3. Сдружението не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност и не издава ДДС фактури. 

2.4. На уебсайта са посочени крайните цени на стоките/ услугите, без да се начислява допълнително ДДС. Отделно се заплащат разходи за доставка.

3. Всяко посещение на уебсайта www.db-tierhilfe.com означава, че Ползвателите са се: 1) запознали внимателно с настоящите Общи условия за използването му; 2) съгласили да спазват тези Общи условия безусловно.

3.1. При всяко посещение на сайта, Ползвателите са длъжни да се запознаят с измененията на общите условия, като новите Oбщи условия се приемат от момента на използването на сайта.

3.2. В случай че Ползвателите не са съгласни с общите условия, следва незабавно да напуснат сайта и да не заявяват обявени стоки/услуги.

4. Общите условия се прилагат не само, когато се използва сайта и се заявяват стоки и/или услуги чрез него, но и когато те се поръчват по електронната поща (имейл), чрез профили в социалните мрежи (Facebook и Instagram) или по телефон. Условията за предоставяне на услуги, които предлага Сдружението, са приложими и когато е възможно заявяването им на посочения географски адрес. 

 

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

5. Публикуваната информация в уебсайта www.db-tierhilfe.com има единствено осведомителна цел, като материалите са информативни и не  представляват съвет. Германо-Българска помощ за животните си запазва правото да промени, премести или заличи уебсайта си по всяко време, без предизвестие и по-специално, да измени текущото съдържание, посредством допълване или цялостна преработка.

6. Германо-Българска помощ за животните извършва периодична актуализация и промяна на информацията на сайта и полага необходимите усилия да я поддържа вярна и точна, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия и пропуски. Сдружението не дължи обезщетение и не поема никаква отговорност за преки или непреки вреди, загуби или пропуснати ползи, произтичащи от или във връзка с достъпа, използването или разглеждането на интернет сайта www.db-tierhilfe.com.

7. Германо-Българска помощ за животните си запазва правото да:

- прекъсва достъпа до определен материал, в това число, включително, но не само, текстов и снимков материал, публикуван на уебсайта, без за това да се изисква съгласие от страна на Ползвателя, за неограничен времеви период, като това прекъсване може да бъде планирано или с инцидентен характер;

- променя, без предварително уведомление, съдържанието или структурата на уеб сайтa;

- има право незабавно и без предварително предупреждение да прекрати достъпа на всеки ползвател до интернет сайта, включително до онлайн магазина, ако има информация, че той е нарушил, или е направил опит да наруши настоящите Общи условия, или има намерение да извърши действия, които са в разрез с българското и европейското законодателство, и/или чужди закони, ако са приложими.

- не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до интернет сайта, като има право да го спира по всяко време без да носи отговорност за това.

8. Интернет сайта www.db-tierhilfe.com може да съдържа връзки (препратки) към други интернет платформи, които са собственост или се поддържат от трети страни, които са предоставени за удобство на Ползвателите. Сдружението не носи отговорност за тяхната надеждност, съдържание, политики за защита на личните данни и използване на бисквитки.

9. Неразделна част от Общите условия е политиката за защита на личните данни и използване на бисквитки на сдружение Германо-Българска помощ за животните, която има относителна самостоятелност, доколкото може да бъде отделно от тях изменяна или допълвана.

9.1. Уебсайтът е изграден на интернет платформата WIX.COM и ползвателите са обвързани и от правилата за ползване и политики за поверителност, поместени на https://www.wix.com/about/terms-of-use и  https://www.wix.com/about/privacy.

9.2. Ползвателите, които поръчват продукти чрез интеграция на платформата www.printful.com с уебсайта на Сдружението, са обвързани от общите условия и политики, валидни за нея и достъпни на: https://www.printful.com/policies.

9.3. В съответствие с приложимите Условия за ползване на Google Maps, на интернет страницата е интегрирана динамична Google карта, указваща актуалното местоположение на адреса за контакт със Сдружението. Условията за ползване на Google maps са налични на следния уеб адрес:

https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html .

 

III. ДЕФИНИЦИИ, ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

10. По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

10.1. „Уебсайт“ или „сайт“ – използвани самостоятелно се има предвид цялата информация, включително изображения, дизайн, текстове и други материали и ресурси, както и онлайн магазина, които се намират на адрес:  www.db-tierhilfe.com.

10.2. „Ползвател“ - всяко дееспособно физическо лице или ограничено дееспособно физическо лице, действащо със съгласието на родител или попечител, което посещава уебсайта и осъществява достъп до неговото съдържание, включително заявява онлайн услуги или закупува стоки чрез онлайн магазина, лично или като представител на друго лице. Ползвателят може да бъде клиент на онлайн магазина, а ако отговаря на дефиницията за потребител – и потребител на онлайн стоки/услуги. В настоящите общи условия понятието „потребител“ се използва в по-тесен смисъл.

10.3. „Потребител“ – физическо лице по смисъла на легалната дефиниция, дадена в § 13, т.1 ЗЗП, а именно „всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност”. 

10.4. „Профил“ – лична регистрация на Ползвателя в сайта.

10.5. „Услуга“ – всяка материална или интелектуална дейност, която предоставя Сдружението и е предназначена за Ползвателите на сайта.

10.6. „Стока“ – движима материална вещ, която се продава чрез онлайн магазина.

10.7. „Случайно събитие“ – непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

10.8. „Лични данни“ – означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

10.9. „Връзка (препратка)“ – линк или друг обект, обозначен в определена интернет страница, който позволява препращане към друг уебсайт или интернет страница, или обект.

11. Настоящите Общи условия имат за цел регулиране на отношенията между Сдружение Германо-Българска помощ за животните, в качеството му на собственик на уебсайта и Ползвателите, във връзка с посещаването на платформата и/или използването от тяхна страна на информацията, поместена на нея, както и онлайн поръчки на стоки/услуги, включително и когато те са направени директно по имейл, по телефон, чрез профили в социалните мрежи, а относно услугите и когато е възможно заявяването им на посочения географски адрес.

11.1. Уебсайтът е позициониран в глобалната интернет мрежа и е достъпен чрез собствен унифициран адрес (URL), като платформата предоставя на Ползвателите му достъп до различна информация за дейността на Сдружението, включително  онлайн услуги и онлайн магазин.

11.2. Посредством достъпа до (зареждането) на уебсайта на Германо-Българска помощ за животните, всеки Ползвател, дава своето съгласие да бъде обвързан от настоящите Общи условия. В случай че Ползвателят не е съгласен с Общите условия в техния пълен обем, следва да не посещава/ използва този уебсайт. От момента на всяко посещение  на уеб платформата www.db-tierhilfe.com се счита, че Ползвателят приема и се съгласява да спазва предоставените Общи условия.

11.2.1. Сдружението и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Сдружението и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. Всички изявления на Сдружението, във връзка с изменението на тези общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при създаването на профил (регистрацията в сайта). 

11.2.2. Ползвателят, който не е регистриран (не е създаден профил), приема новите общи условия от момента на използването на сайта, включително при заявяване на стоки или услуги, предоставяни от Сдружението, след промяната на общите условия, без изрично уведомление за промяната. Същото се прилага и за регистриран Ползвател, който използва сайта и/или заявява стоки или услуги без регистрация (когато е приложимо).

11.3. Страните се съгласяват, че всички направени изявления чрез уебсайта, в това число даване на съгласие или заявяване на стока/услуга, включително и комуникацията чрез електронна поща (имейл), е електронно изявление по смисъла на чл.2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), което придава на електронния документ писмена форма съгласно чл.3, ал.2 ЗЕДЕУУ.

11.3.1. Страните се съгласяват, че електронните писма не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо тях.

11.3.2. Информацията за електронните изявления и сключените договори се съхраняват съгласно Политиката за лични данни и използване на бисквитки и в сроковете посочени там. 

11.4. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие единствено в отношенията между Ползвателя на уебсайта и/или на описаните стоки/услуги и Германо-Българска помощ за животните. Ползвателят има право да използва съдържанието му и да заявява онлайн стоки/услуги само при спазването им и съгласно разпоредбите на приложимото законодателство.

11.5. Уебсайтът следва да се ползва от пълнолетни и дееспособни лица, както и от непълнолетни, действащи със съгласие на родител, и ограничено запретени, действащи със съгласие на попечител. Във всеки случай, Сдружението насърчава всеки, който носи отговорност за непълнолетен или запретен, да контролира използването на сайта от последния.

11.6. Клиент на онлайн услуги и онлайн магазин може да бъде всеки Ползвател, който е дееспособно физическо лице или физическо лице, действащо със съгласие на родител/ попечител или юридическо лице, представлявано от оправомощено физическо лице, с което се сключва договор за покупко-продажба. Заявявайки онлайн стоки/услуги, ползвателят декларира, че отговаря на законовите изисквания за сключване на валиден договор.

11.7. Дарител може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

11.8. Стоки, обявени в онлайн магазина, могат да се поръчват чрез регистриране на профил в сайта, като се следват стъпките там, а услуги и други дейности – чрез регистриран профил или директно на съответния имейл чрез посоченото лице за контакт, или по телефона (освен когато в настоящите общи условия е указан изричен начин за подаване на заявка, като в някои случаи е възможно и на посочения географски адрес).

11.9. Договорите за доставяне на услуги се сключват на български, а за продажба на стоки – само на български или на български и английски език.

11.10. С приемането на настоящите Общи условия и приемането да получава оферти по електронна поща (е-mail маркетинг), Ползвателят се съгласява да получава рекламни съобщения и новини по имейл. Във всеки от тях има линк, чрез който Ползвателят може да се откаже от получаването на тези имейли.

11.11. Ползвателят и Сдружението се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове, включително платформата www.db-tierhilfe.com и др.

 

IV. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

12. Настоящият сайт е собственост на Германо-Българска помощ за животните.

12.1. Германо-Българска помощ за животните има авторско право върху съдържанието на уебсайта и технологиите, използвани в него, които са обект на закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и приложимите нормативни актове в областта на интелектуалната собственост. В този смисъл, всички текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в уебсайта, са изключителна собственост на Сдружението, в случай че не е посочено друго (напр. с изключение на някои стоки, снимани или визуализирани по друг начин, в онлайн магазина).  

12.2. Разпространението, предаването, копирането или съхраняването на която и да е част от съдържание на интернет сайта, без писменото разрешение на Германо-Българска помощ за животните, е изрично забранено. В случаите, в които Ползвателят е получил разрешение, може да използва информацията само за лични цели, като няма право да създава собствени бази данни от информацията, която е публикувана на интернет сайта.

12.3. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на съдържанието на уебсайта за каквито и да било търговски или други професионални цели, както и всякаква употреба на съдържанието на уебсайта за други цели, освен изрично позволените в настоящите Общи условия, без предварително писмено разрешение на Сдружението и само до частта от съдържанието, до начина и степента на използването му, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието на уебсайта ще се счита за нарушаване на настоящите Общи условия и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Германо-Българска помощ за животните, която има право да потърси отговорността на Ползвателя за това.

 

V. ДАРЕНИЯ И „ДАРИТЕЛИ - ПАРТНЬОРИ“

А. Дарения

13. Сдружение Германо-Българска помощ за животните приема дарения, които се използват за изпълнение на целите на организацията и се вписват в специална книга за дарения, а на дарителите се издава сертификат за дарение. Сдружението отказва дарения, направени с неприемливи условия или в противоречие с неговите цели и разпоредбите на учредителния акт.

13.1. Дарения на парични средства могат да се правят на посочената банкова сметка. В основанието се записва Дарение.

13.2. Даренията на движими вещи се извършва в писмена форма чрез нотариална заверка на подписи или чрез предаването им, като могат да се изпращат на посочения географски адрес на сдружението, след свързване с някое от посочените лица за контакт. 

13.3. Вещите, които не се използват за дейността на организацията, се продават на благотворителни базари или чрез онлайн магазина. Дарението на материали служи за изработване на вещи, които се продават по същия начин. 

13.4. Дарение на недвижими имоти се извършва във формата на нотариален акт.

 

Б. Програма „Дарители-Партньори“

14. Ползвателите, които са самонаети лица или представители на малкия и средния бизнес, могат да се включат в програма „Дарители-Партньори“, чрез която да обединят усилията си, заедно с екипа на Германо-Българска помощ за животните, за изпълнение и постигане на каузата “Намаляване популацията на бездомните животни и всяко коте и куче да си имат дом”.

14.1. В онлайн магазина се продават ръчно изработени стоки; стоки с дизайнерски графики; стоки, които биват предлагани от малкия и среден бизнес в България. При закупуване на тези стоки 20% от стойността им подкрепят дейността на Сдружението и каузата на обществото ни “Намаляване популацията на бездомните животни и всяко коте и куче да си имат дом”, а останалите 80% остават за производителя, от когото е закупендадения артикул.

14.2. Всеки желаеш да се присъедини към програма “Дарители-Партньори“ може да подаде заявка на посочения имейл за контакт, като попълни «Фомуляр за участие», който може да бъде изтеглен оттук и включва следната информация:

1) сфера на действие;

2) тип стоки, които желае да се продават в онлай магазина;

3) своите лични данни: три имена; адрес по лична карта; наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на ЕТ или юридическо лице (ако има регистрация в ТРРЮЛНЦ); телефон за контакт.

14.3. С изпращането на формуляра за участие, желаещият да стане Дарител-партньор се съгласява, че:

·      приема настоящите Общи условия и ще работи в съответствие с тях;

·      на всеки две седмици ще дарява по сметката на Сдружението 20% (двадесет процента) от цената на продадените стоки в рамките на 2 работни от  получаването на Сертификата за дарение на посочения от него имейл за кореспондения;

·      Германо-Българска помощ за животните има право да прекрати партньорството, като премахне всички обяви на артикули (стоки) на партньора от сайта си, ако той 3 (три) пъти забави или изобщо не извърши изплащането на 20% дарение от цената (стойността) на продадените артикули чрез онлайн магазина.

14.4. Сдружението разглежда формуляра за участие в срок до 5 работни дни, считано от входирането му в посочената електронна поща, в който срок следва да изпрати обратно по имейл дали лицето е одобрено за участие в програмата.

14.5. Германо-Българска помощ за животните има право да откаже участие в програма “Дарители-партньори”, ако прецени, че стоките са неморални, вредни и/или опасни за околната среда, вредни и/или опасни за здравето на хората и/или животните, или установи, че кандидатът има лоша търговска репутация, за което информира желаещия да стане Дарител-партньор по имейл в отговор на полученото заявление за участие.

15. С одобрените кандидати за Дарители-партньори се сключва индивидуален договор. Договорът може да бъде подписан по един от следните начини: 

1. чрез квалифициран електронен подпис, 

2. на хартиен носител – лично, чрез пълномощник или като се изпрати чрез куриер, включително и чрез опция за идентифициране пред куриера с документ за самоличност, преглеждане и подписване в негово присъствие, при което Ползвателят задържа един екземпляр за себе си, а другия оригинал се връща на подателя (Сдружението). 

3. като страните изрично се договорят да се считат за правно обвързани чрез писмен договор, подписан, сканиран и изпратен по имейл.

15.1. Дарителят-партньор подава стоки за включване в онлайн магазина чрез «Формата за подаване на продукта за продажба», като я изпраща на посочения имейл за контакт.

15.2. Германо-Българска помощ за животните има право да откаже публикуване на определени артикули (стоки), ако прецени, че те са неморални, вредни и/или опасни за околната среда, вредни и/или опасни за здравето на хората и/или животните, за което информира желаещият Дарителят-партньор по имейла в отговор на получения Формуляр за подаване на продукта за продажба.

15.3. Ако не спази сроковете за изпращане на артикулите, които сам е посочил във «Формата за подаване на продукта за продажба», дължи обезщетение на Ползвателя (клиента) за причинени вреди и/или пропуснати ползи.

15.4. Парньорът приема да отговаря за закупени негови стоки чрез онлайн магазина съгласно настоящите Общи условия, раздел IX. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ, включително в случаите на рекламация в съответствие със законната гаранция на стоката и правото на отказ от договор съгласно изискванията на Закона за защита на потребители.

15.5. Дарителят-партньор се задължава в деня, в който изпрати артикула (стоката) към Ползвателя (клиента), да изпрати на Сдружението, във «Формуляра за обработка на поръчки», информация за куриерската фирма, чрез която стоката е изпратена и номера на товарителницата, с която същата пътува.

15.6. Дарителят-партньор е длъжен да спазва всички закони и наредби, свързани с извършването на търговска дейност на територията на РБългария. В случай че държавна институция констатира нарушения в търговската дейност на Дарителя-партньор по отношение на стоките (артикулите), публикувани в онлайн магазина, то Партньорът следва да обезщети Сдружението, като му възстанови сумите по всички наложени глоби, такси, адвокатски  хонорари и др. разходи, ако са направени във връзка с дейността на Партньора, включително и по предявени искове от ползватели на уебсайта, в качеството им на негови клиенти. 

15.7. Дарителят - партньор има право да се откаже от участието си в програма “Дарители-партньори” като попълни «Формуляр за отказ от програмата» и го изпрати на имейла за контакт, но се задължава да изпрати към ползвателите всички заявени поръчки до датата на прекратяване на участието, което е в сила от деня, следващ деня на входиране на формуляра в електронната поща.

 

VI. ПРОФИЛ В САЙТА, БЛОГ, ГРУПИ И ЗНАЧКИ

16. Ползвателят може да създаде профил, като се регистрира чрез следване на посочената в сайта процедура съгласно техническите средства, включени в интерфейса на интернет страницата.

16.1. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави своите действителни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

16.1.1. Ползвателят определя паролата си за отдалечен достъп. Профилът е личен и Ползвателят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си.

16.1.2. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", "Регистрация" или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

16.1.3. Сдружението потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от него електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. 

16.1.4. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Сдружениетовъзникват договорни отношения. 

16.2. В профила на Ползвателя са налице следните менюта:

а) Profile (Профил). Ползвателят може да даде информация за себе си с няколко думи, да качи своя снимка или видео, чрез които да представи себе си, спазвайки моралните норми, описани в настоящите Общи условия. 

б) My Orders (Моите поръчки). Ползвателят вижда поръчките си и техните статуси, когато има направени такива. 

в) My Addresses (Моите адреси). Ползвателят може да въведе различни адреси, като отбележи даден от тях да е по подразбиране. Той ще се зарежда автоматично в поръчките му като адрес за доставка.  

г) My Wallet (Моят портфейл). Ползвателят може да добави карти, чрез които заплаща закупени артикули. 

д) Коментари в блог (Blog Comments). Ползвателят може да вижда своите коментари в блогове. 

е) Хресвания на блогове (Blog Likes). 

ж) My Account (Моят акаунт). Показва вписаните от Ползвателя данни за контакт с него - имена, имейл, телефон. 

з) Notification (Настройки на уведомленията). Ползвателят може да се абонира/отпише от блога, като по подразбиране е абониран. Когато е абониран за блога, може да активира/деактивира или получава на имейла, посочен в “Моят акаунт”, уведомления за: харесани негови публикации или коментари; когато са коментирани негови коментари (публикации);  когато има промяна в членовете на публикации, от които Ползвателят се интересува, същите по подразбиране са активирани.

16.3. Ползвателят може да направи профила си частен, при което приема, че:

а) Други членове вече няма да виждат публичния му профил;

б) Няма да може да следва членове;

в) Няма да може да харесва или да коментира публикации;

г) Ще напусне групите, към които се е присъединил.

17. По преценка на Сдружението – за особени заслуги към дейността му, къмпрофила на Ползвател на сайта се “закачат“ значки. Например: при залавяне на над 50 котки за кастриране; при транспортиране на над 200 кучета и котета за кастрация или лечение; и др.

17.1. Един ползвател може да има няколко значки.

17.2. Ползвателят може да се поиска “значката” му да бъде премахната, като изпрати писмено искане на имейла, посочен във формата за контакт със Сдружението.

18. В сайта на Сдружението е поместен блог. В него Ползвателите могат да коментират и харесват публикации, и коментари на други Ползватели. Когато коментират се съгласяват, че ще спазват всички морални норми на поведение, няма да използват обидни и дискриминационни епитети. В случай че даден Ползвател има непристойно поведение и по някакъв начин нанесе обида на друг Ползвател, Сдружението си запазва правото да забрани достъпа му до Блога, както и до целия сайт, да изтрива коментарите с непристойно и обидно съдържание.

19. В сайта на Германо-Българска помощ за животните са обособени групи, които обединяват Ползвателите в общата кауза “Хуманно намаляване популацията на бездомните животни и всяко куче и коте да си имат дом” и по различните техни интереси и умения. Групите дават възможност Ползвателите да предлагат и търсят помощ, свързанас дейността на съответната група. 

19.1. Групите могат да бъдат, но не изчерпват:

1)     Група на хора, които могат да станат “Приемни стопани” или търсят “Приемни стопани”. “Приемни стопани” са хора, които се грижат за кучета или котета, докато на същите бъдат намерени постоянни осиновители. Докато се грижат за кучетата и котета, Приемните стопани спазват Закона за защита на животните. 

2)     Група на хора, които имат умения да залавят бездомни и/или изгубени кучета и котета с цел да бъдат кастрирани и/или да им бъде осигурено лечение от медицинско лице с подходящата квалификация. При залавянето се използват само хуманни методи, които по никакъв начин не увреждат здравето на кучето или котето. 

3)      Група на хора, които имат възможност да транспортират заловени кучета и/или котета с цел да бъдат кастрирани и/или да им бъде осигурено лечение от медицинско лице с подходящата квалификация. Транспортирането се извършва съгласно правилата за безпосност, които гарантират, че кучето/котето няма да бъде наранено или изгубено. 

4)     Група на хора, които искат да бъдат доброволци на място в клиниката на Германо-Българска помощ за животните. Те могат да разхождат кучета, да си играят с котета, да боядисват огради, да помагат с разчистване, и много други дейности, предложени от Сдружението. 

5)     Група на хора, които са дарители на медицински консумативи, хранителни продукти, клетки, палети, платове за изготвяне на стоки за благотворителни базари и онлайн продажби на сайта на Сдружението, различни кампании за набиране на средства и много други. 

 

19.2. Видове групи според начина на присъединяване. 

1)      Присъединяване към публична група. Ползвателите самостоятелно се  присъединяват към съответната група. 

2)      Присъединяване към група, която изисква одобрение. Ползвателите натискат бутона за присъединяване, след което изчакват администратор на сайта да одобри или да не одобри присъединяваето към съотвтената група. 

3) Присъединяване към поверителна група – извършва се по преценка и по инициатива на Сдружението.

19.3. След като се присъединят към съответната група Ползвателите приемат, че останалите членове на съответните Групи могат да ги “следват” и/или да се свързват с тях, за да търсят помощ, която е свързана с дейността на групата.

19.4. Всеки ползвател може да напусне дадена група, като натисне бутон „Напуснете“. Сдружението не носи отговорност за последствията от договорките  между Ползватели, свързали се чрез групи на сайта.

19.5. Ползвателите могат да добавят други Ползватели (членове) в групи, освен в поверителните. Добавените Ползватели (членове) получават e-mail известие за това, ако не са изключили този тип известие от настройките си. Окончтелното влизане в група на добавените по този начин Ползватели (членове) става след като последните натиснат бутон “Присъединете се”. 

19.6. Ползвателите могат да направят настройки на нотификациите дали да получават или не известия в уебсайта, мобилното приложение или на имейл, когато:

·  има публикации в групата;

·  коментари по публикации на Ползвателя;

·  реакции по публикации на Ползвателя;

·  има нови членове в групите;

·  администратор на уебсайта е извършил актуализация на групата;

19.7. Ползватели могат да “докладват” други Ползватели (членове) чрез бутон “Докладвай този член”, ако намират поведението и дейността им за непристойни и/или незаконни. При докладването се избира една от трите предложени възможности: обидно съдържание; обидни медии; спам.

 

VII. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ 

A. Кастрационен център

20. Кастрационният център за бездомни животни /кучета и котки/ се издържа предимно от дарения и работи по програма, приета от сдружение Германо-Българска помощ за животните, за масови кастрации на животните в гр. Русе, както и околните общини и други области.

20.1. Ако е намерено пострадало животно, необходимо е лицето ПЪРВО да се свърже със Сдружението по телефона. След стабилизиране на пациента и направени необходими изследвания, в клиника различна от тази на Сдружението, при липса на заразни заболявания, бездомни пациенти могат да се настаняват в стационара на клиниката за последващо лечение и/ или рехабилитация. Клиниката не е специализирана в спешна помощ и реанимация на тежко пострадали пациенти. Всички дейности по престоя се финансират само от дарения.

20.2. Кастрацията и всички необходими манипулации в съответствие с идеалните цели на организацията са за бездомни животни, както и престоят на пациентите в стационара. Сдружението има право да откаже записване и извършване на процедурата на бездомно животно, ако липсват достатъчно средства за извършване на операцията, ако няма място в стационара или работещите в центъра са претоварени.

21. Кастрационният център може да извършва и платени процедури за кастрация на домашни животни, съгласно Единния минимален ценоразпис на Българския ветеринарен съюз (задължителен за всички практикуващи ветеринарни лекари в България), които цени са обявени на сайта и се заплащат по банкова сметка.

21.1. Сдружението има право да върне лица при съмнение, че представят домашното си животно за бездомно, за да се възползват от безплатните процедури и услуги, които са само за бездомни животни.

21.2. За всякаква невярно подадена информация и последствията от нея, отговорност носи собственикът на съответното куче/коте.

 

Б. Хотелза кучета и котки

22. Хотелът на кастрационния център извършва допълнителна стопанска дейност съгласно Устава  с цел подпомагане на кастрационната и други програми на Сдружението. Цените на услугите са обявени на сайта и се заплащат по банкова сметка. 

23. В хотела се настаняват кучета и котки, които отговарят на следните условия:

а) Неагресивни спрямо хора и други животни;  

б) Клинично здрави кучета и котки. Всяко заболяване настъпило по време на престоя в хотела се диагностицира, документира и третира от лекарите на клиниката, а стойността му се заплаща. 

в) Ваксинирани са с годишна поливалентна ваксина минимум 3 седмици преди настаняването, освен ако доказано ваксинациите са правени в срок ежегодно. Ваксинация, изтичаща по време на престоя, се извършва от лекарите на клиниката, заплаща се и се отразява в паспорта на животното.

г) Вътрешно и външно обезпаразитени минимум 48 часа преди настаняването. Обезпаразитяване преди повече от 4 седмици се счита за невалидно и следва да се направи преди постъпването на  животното в хотела. Обезпаразитяване, изтичащо по време на престоя в хотела, се извършва от ветеринарните лекари на клиниката и се заплаща допълнително. 

д) Попълнен въпросник за постъпане в хотела от стопаните на животното, в който ясно са отразени минали заболявания, особености на животното, навици и предпочитани занимания. 

е) Предоставяне на лични документи на собственика и паспорт на животното за сверяване на данните. Предоставяне на актуални контакти за връзка със стопанина и негови близки.

ж) Всички кучета следва да са чипирани и данните им да са въведени в единната система на БАБХ – Вет ИС, като това обстоятелство се проверява в момента на приемането от ветеринарен лекар на клиниката. 

24. Престоят в хотела се заплаща предварително преди настаняването. При заявяване на услугата се заплаща капаро (задатък), упоменато в потвърждението за сключване на договор. Ако престоят на животното бъде удължен, той се доплаща.

24.1. Договорът влиза в сила от момента на заплащане на капарото за услугата, след изричното потвърждаване от страна на Сдружението – чрез електронно съобщение по имейл или посредством обаждане по телефон или на място на посочения географски адрес, че приема резервацията.

25. Лицето, извършило резервация в хотела, декларира, че е собственик (стопанин) на домашния любимец, за който заявява услуга в хотела, респективно, че има право да взема решения за домашния любимец, свързани с неговото отглеждане, настаняване в хотела и състояние.

26. Хотелът работи 24/7 (24 часа, 7 дни) в седмицата, включително и през празниците. Настаняване на животните става от 14 ч. до 17 ч., а напускането – от 9 ч. до 12 ч.

27. Непотърсени животни, чиито стопани и близки отказват контакт в рамките на 7 дни се обявяват за изоставени в ОДБХ и се предоставят на нови собственици. Стопаните изоставили домашния си любимец по този начин влизат в списък на лошите стопани, а заплатената сума за услугата за стационар не се възстановява.

28. Независимо от предходната точка, в случай че хотелът понесе каквито и да е вреди поради действие на домашен любимец (щети или претенции от други лица, понесли телесна повреда или увреждане на друго животно), лицето, възложило на хотела грижите върху животното, се задължава да обезщети хотела за увреждането до размера на стойността на причинената щета или до размера на дължимото обезщетение на трети лица, независимо дали е собственик на животното, лице, на което е възложена грижа за животното или трето лице, което е възложило на хотела грижите върху животното. 

 

В. Осиновяване

29. Във връзка с дейността на Кастрационния център, който работи по програми за намаляване на популацията на бездомни животни, на сайта  се обявяват животни, които могат са бъдат осиновени от техни нови стопани, ако отговарят на посочените изисквания:

а) Наличие на необходимото по закон жизнено пространство за животното;

б) Попълване на въпросник за кандидат осиновители, който се разглежда от Управителния съвет на Сдружението в срок от 7 дни;

в) За кучета – ако нямат предишен опит, задължително преминават обучителен курс, ако имат предишен опит – провеждат минимум три съвместни урока на място с треньора и кучето, което са избрали, като се извършва оценка на съвместимостта на осиновителя и кучето;

г) За котките – ако е възможно, извършва се домашно посещение за оценка на безопасността на дома. В случай че не е възможно – представя се снимков материал на терасите и прозорците на жилището, пълна информация за семейството – брой възрастни и деца, на каква възраст са; както и писмено съгласие на живущите в дома им за домашен любимец – котка и изрично заявяване, че никой от семейството не е алергичен.

д) Подписване на декларация за осиновяване по образец, задължаваща новия стопанин да върне животното на Сдружението при невъзможност да се грижи за него.

е) Всички животни се представят за осиновяване кастрирани, чипирани (за котките е допустимо татуирани), обезпаразитени, ваксинирани и с паспорт, удостоверяващ извършените действия.

30. В случай че Ползвателят желае да кандидатства за осиновител на животно, следва да се свържи със Сдружението по телефона или на посочения имейл за контакт, или на географския адрес. С одобрените нови стопани на животни се сключва договор за осиновяване в писмена форма. Осиновяване е безплатно.

 

Г. Обучение на кучета

31. Ползвателите могат да заявят обучение на кучета или да направят само запитване на посочения телефон за връзка, на имейл, или на географския адрес на Сдружението.

31.1. За всяко куче се изготвя индивидуална програма.  Обучението на кучета включва: курс за трениране и рехабилитация.

31.2. Договорът влиза в сила от момента на заплащане стойността на услугата по посочената банкова сметка, след изрично потвърждаване от страна на Сдружението – чрез електронно съобщение по имейл или посредством обаждане по телефон, или на място на посочения географски адрес, че приема кучето за обучение. 

 

VIII. ОНЛАЙН МАГАЗИН

32. Онлайн магазинът продава стоки, които са: 1. дарения или са изработени от дарения на доброволци и 2. стоки, които са в резултат на интеграцията на платформатаwww.printful.com.

33. Цените за всяка стока са обявени на сайта, като са посочени в български лева и/или тяхната равностойност в евро. Стоките, закупени чрез Printful, могат да се заплащат във валута по желание на клиента съгласно правилата на платформата: https://help.printful.com/hc/en-us/articles/360014007140-Do-products-on-my-storefront-have-to-be-in-the-same-currency-as-my-billing-method-on-Printful-.

33.1. Цените на стоките, показвани на сайта, не включват разходи за куриер или друг транспорт, които се начислят допълнително за сметка на ползвателите. 

33.2. Стоките се заплащат при доставка с пощенски паричен превод или авансово по посочената банкова сметка. Банковите такси са за сметка на ползвателите. 

33.3. Стоките, закупени чрез Printful, могат да се заплащат чрез банкова карта, като се следват указанията на сайта.

33.4. Стоките, които са дигитален продукт (цифрово съдържание), се заплащат предварително по банков път. Банковите такси са за сметка на ползвателите.

33.5. Поръчаните артикули, които са по програма “Дарители-партньори”, се заплащат при доставка на куриера чрез наложен платеж или пощенски паричен превод.

 

А. Поръчка в онлайн магазина

34. Поръчка в онлайн магазина може да се направи чрез регистрирания профил. Ако няма регистрация в сайта, преди завършване на поръчката ползвателят, който е клиент на онлайн магазина, ще бъде поканен да направи такава за целите на осъществяване на покупката и доставката на избраните стоки. 

35. Извършването на поръчката се извършва на няколко етапа: 

а) попълва се своята кошница с продукти;

б) избира се начина на доставка /ако е приложимо/;

в) избира се начина на плащане;

г) установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация се извършва преди да бъде направено изявлението за сключване на договора съгласно техническите средства, включени в интерфейса на интернет страницата;

д) получава се автоматичен имейл за регистрация на поръчката си;

е) получава се имейл, потвърждаващ изпращане на поръчката му и срок за доставка.

36. Продуктите, които се намират на интернет страницата в онлайн магазина, служат за визуализация и не представляват обвързваща оферта за продажба. Завършвайки процеса на поръчване с натискане на бутона "покупка", Ползвателят от своя страна изпраща обвързващо предложение за сключване на договор за продажба. Непосредствено след това Ползвателят получава автоматично електронно съобщение за регистриране на поръчката, което все още не представлява приемане на предложението за сключване на договор. Договорът се счита за сключен едва след входиране в електронната пощенска кутия (имейла) на Ползвателя потвърждението за изпращането на поръчаните продукти. 

37. Когато Ползвателят е избрал начин за плащане чрез банкова сметка, електронно съобщение за потвърждението по предходната точка за сключване на договора се изпраща след получаване на сумата, посочена за цена на продукта, в банковата сметка.

38. Сдружението си запазва правото да не приема и да не обработва поръчки за страни извън ЕС, освен ако са направени чрез интеграция на платформата www.printful.com, в който случай се прилагат техните правила за доставка.

 

Б. Доставка

39. Стоките, които са физически продукт се доставят на територията на РБългария чрез куриерска фирма Еконт. Стоките, които са поръчани през интеграцията с www.printful.com, се доставят от куриерска фирма, избрана от www.printful.com.

40. Ако друго не е уговорено между страните, срокът за доставка на територията на РБългария е 3 работни дни за стоки, които са налични,  и до 14 работни дни за стоки, които не са налични към момента на сключване на договора. Когато стоките се поръчват чрез интеграцията с платформата на Printful, доставката до съответната дестинация е съгласно указания от тях срок. Стоките се доставят до първа входна врата на сградата, посочена като адрес за получаване. 

41. При покупка на дигитални файлове (цифрово съдържание), същите могат да бъдат свалени от линк, веднага, след като е финализирана поръчката и са заплатени по банковата сметка.

42. Ползвателят, който отсъства по време на доставката, ще бъде потърсен отново съгласно правилата на съответния куриер и ако  доставката не бъде осъществена, продуктът ще бъде върнат обратно. Ползвателите сами следва да се запознаят с правилата за доставка на куриера. 

42.1. В случай на връщане на стоката, Ползвателят може да се свърже със Сдружението за уточняване на условията за нова доставка.

42.2. Непотърсени и неполучени поръчки до 7 дни от връщането на стокатаавтоматично се анулират и се смята, че клиентът се е отказал от договора. Сдружението  има право на обезщетение от ползвателя, ако последният е причинил допълнителни транспортни разходи за доставка на стоката, различни от най-евтиния предложен вариант, в размер на стойността им.

43. Страните се съгласяват, че при ненавременна доставка по вина или небрежност на куриера, Сдружението не дължи обезщетение на Ползвателя, не носи отговорност за унищожаване или повреда на стоката или опаковката при доставката. Всички претенции на Ползвателя във връзка с подобни дефекти и повреди следва да се отправят директно към куриера. Сдружението не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера, ако получателят на стоката не е открит на адреса, доставката е забавена или е доставена на грешен адрес от куриера и др.

 

В. Право на собственост

44. Ползвателят става собственик на стоките, закупени чрез онлайн магазина, след изпълнение на всички свои задължения по договора за продажба и по-специално след пълното заплащане на цената, разходите за доставка и други разноски, ако такива са начислени.

 

IX. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ 

45. За продукти, поръчани чрез интеграция на платформата на Printful, се прилагат техните правила за рекламация и връщане на продуктите, достъпни на https://www.printful.com/policies/returns. 

Ползвателят може да направи рекламация, ако стоката е лошо отпечатана, повредена или дефектна, като е необходимо да се изпълнят следните стъпки в срок от 4 седмици от получаването: да се опише причината, поради която се желае да се върне стоката; да се опише детайлно проблема с продукта и да се изпрати снимка, от която може да се види проблема.

45.1. Относно начина на заявяване на проблем с поръчката, се прилагат следните правила: https://help.printful.com/hc/en-us/articles/360014007620-how-do-i-report-a-problem-with-my-order .

45.2. Относно мястото на връщане на стоките, се прилагат следните правила: https://help.printful.com/hc/en-us/articles/360014065699-Where-are-returns-sent-

45.3. Относно загубени стоки при транспортиране – всички претенции трябва да бъдат предявени не по-късно от 4 седмици от датата на очакваната доставка, като се прилагат следните правила: https://help.printful.com/hc/en-us/articles/360014065779-What-if-the-order-is-lost-in-the-mail-

45.4. Относно случаи на върната стока на подателя, се прилагат следните правила: https://help.printful.com/hc/en-us/articles/360014066499-My-order-shows-it-is-being-returned-to-sender-what-now-

45.5. Относно случаи на увредени стоки при транспортиране, се прилагат следните правила: https://help.printful.com/hc/en-us/articles/360014006800-What-if-the-product-is-damaged-in-the-mail-

45.6. Относно връщане на стоки поради причини, свързани с качеството им в сравнение със случаи на промяна на мнението, без причината да е дефект на стоката, се прилагат следните правила: https://help.printful.com/hc/en-us/articles/360014006840-How-are-returns-handled-differently-when-comparing-quality-concerns-or-customers-changing-their-minds-

45.7. Относно срока за подаване на искане за връщане или замяна на стоката, се прилагат следните правила: https://help.printful.com/hc/en-us/articles/360014007180-How-long-do-I-have-to-submit-a-claim-for-a-return-exchange-

45.8. Относно случаи на сгрешен адрес на получателя, се прилагат следните правила: https://help.printful.com/hc/en-us/articles/360014065739-What-if-the-recipient-s-address-was-wrong-

45.9. Относно случай, при които стоката не е доставена на купувача, но проследяването й показва, че е доставена, се прилагат следните правила: https://help.printful.com/hc/en-us/articles/360014007100-What-happens-if-a-package-wasn-t-delivered-to-my-customer-but-the-tracking-states-that-it-was-

45.10. Посочените правила не препятстват ползвателите от държави членки на ЕС, които са потребителите по смисъла на ЗЗП, да упражнят своите права съгласно закона и актовете на ЕС за защита на потребителите.  

46. Рекламации за липси и други недостатъци могат да бъдат предявени писмено при приемане на стоките от Ползвателя, като за целта се съставя протокол, който следва да бъде подписан от клиента и куриера, за да бъде разгледана рекламацията от Сдружението. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Сдружението може по своя преценка да замени стоките с недостатъци, да допълни доставката с липсващите стоки, да предложи отбив от цената, да приеме обратно стоката, като възстанови платената сума или да обезщети Ползвателя. 

46.1. Относно  рекламации за недостатъци на стоки, които поради естеството си, не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед на стоката и са извън обхвата на законовата защита на потребители, Ползвателят може да уведоми Сдружението на посочения имейл адрес в 7-дневен срок от получаване на стоката или на географския адрес на сдружението. Сдружението по своя преценка може да замени стоката или да предложи отбив от цената, да приеме обратно стоката, като възстанови платената сума, да обезщети Ползвателя или да откаже да приеме рекламацията. 

46.2. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и друга релевантна документация, за да бъдат разгледани. При предявяване на рекламация, Ползвателят трябва да приложи сканирано копие на всички оригинални документи, издадени във връзка с покупко-продажбата, приемо-предавателни протоколи и др. При рекламация на адреса на сдружението, документите се представят  в оригинал.

46.3. Срокът за разглеждане на рекламацията е до 30 дни, считано от подаването й на географския адрес на сдружението или входиране на електронното съобщение в електронната поща, посочена за контакт. 

46.4. Начини на обезщетение по рекламации: 

а) чрез парична сума – по банкова сметка, която не може да надвишава повече от еднократен размер на заплатената стойност от клиента;

б) чрез предлагане на стока от онлайн магазина по преценка на Сдружението на стойност не по-голяма от стойността на приетото обезщетяване на клиента;

в) чрез предлагане на услуга, описана на сайта, на стойност не по-голяма от стойността на приетото обезщетяване на клиента.

46.5. Рекламации на стоки, закупени по програма Дарители-Партньори, Ползвателите (клиентите) следва да отправят към съответния Партньор, на имейла, посочен в електронното съобщение за регистриране на поръчката. 

 

A. Право на рекламация на потребители съгласно ЗЗП (прилага се за потребители, които отговарят на дефиницията за потребител съгласно § 13, т.1 от Закона за защита на потребителите)

47. Сдружението не предоставя търговска гаранция на продаваните стоки. Възможно е някои стоки да се ползват от търговска гаранция, дадена от производителя. В този случай тя се предоставя, в момента на получаване на поръчката, документ, в който се посочва съдържанието и условията на търговската гаранция: обхват, срок, териториален обхват, име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията, както и името и адреса на поръчителя. Правото на рекламация възниква в границите и обема на предоставената търговска гаранция от производителя.

48. Независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена от производителя, Сдружението носи отговорност спрямо  Потребителите за липсата на съответствие на продадената стока съгласно разпоредбите на ЗЗП, чл.105 и сл. 

48.1. Сдружението е обвързано спрямо Потребителите със законовата гаранция при 1. констатирани липси, 2. дефекти на стоката или 3. несъответствие с обявената търговска марка, при условията, посочени в чл.115 и сл. ЗЗП. 

48.2. Съгласно законовата гаранция за съответствие потребителят: 

а) Има период от две години от доставката на стоката за предявяване на рекламация, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното; Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от датата, на която е сключен договорът. 

б) Ако несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, се е проявило до 6 месеца след доставянето на стоката, смята се, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието. След изтичане на 6 месеца от доставката на стоката, задължението за доказване е на потребителя. 

48.3. Потребителят също така е уведомен, че законната гаранция за съответствие се прилага независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена от производителя.

49. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато:

а) при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

б) несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

50. В случай на рекламация в съответствие със законната гаранция на стоката, Потребителят следва да се обърне към Сдружението на посочения имейл за контакт. Ако в 30-дневен срок не се приведе стоката в съответствие с договора за продажба чрез поправка или замяна на стоката, потребителят има право да развали договора и да иска възстановяване на заплатената сума или да иска намаляване на цената. В тези случаи се прилагат условията за поемане на разходите за доставка, предвидени в Закона за защита на потребителите.

50.1. В случай на рекламация в съответствие със законната гаранция на стоката, закупена по програма „Дарители-Партньори“, Потребителят (клиентът) следва да се обърне към съответния Партньор, на имейла, посочен в електронното съобщение за регистриране на поръчката, при спазване на разпоредбите на настоящия раздел.

 

Б. Право на потребителя на отказ от договор, сключен от разстояние, съгласно ЗЗП (прилага се за потребители, които отговарят на дефиницията за потребител съгласно § 13, т.1 от Закона за защита на потребителите)

51. Потребителят имат право да се откаже от получената стока в срок от 14 календарни дни от датата, на която Ползвателят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязъл във владение на стоката или датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани много стоки с една поръчка, или от дата, на която е сключен договора за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител. 

51.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Сдружението на посочения имейл за контакт за имената си, географския си адрес и ако има такъв, телефонен номер и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление. Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Ако използва тази възможност, незабавно ще му бъде изпратено на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

51.2. За да упражни правото си на отказ за стоки, закупени по програма „Дарители-Партньори“, Потребителят следва да уведоми съответния Партньор на имейла, посочен в електронното съобщение за регистриране на поръчката, при спазване на разпоредбите на настоящия раздел. 

51.3. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка, да не е увредена целостта на опаковката, да има запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката),  пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Сдружението си запазва правото, в случай че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

52. Потребителите нямат право на отказ от договор в случаите, посочени в чл.57, т.1, 3, 4, 5, 12, 13 от Закона за защита на потребителите:

- за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

- за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

- за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ. Предвид това потребителят се уведомява, че след изтегляне/ отваряне на дигиталния файл (цифровото съдържание), няма право на отказ от договора, дори 14-дневния срок да не е изтекъл.

53. При упражняване на правото на отказ от договор, разходите, свързани с връщане на стоката, са за сметка на потребителя. Рискът от погиване или увреждане на стоката остава за потребителя до приемането й обратно от продавача (сдружението).

54. Сдружението заплаща стойността на продукта в 14-дневен срок от обратното получаване на продукта. Не се възстановяват допълнителни разходи за доставка, ако Потребителят не е избрал най-евтиния предложен вариант от Сдружението. 

55. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките (които не са закупени чрез Printful или по програма „Дарители партньори“) на Сдружението преди изтичането на 14-дневния срок и на посочения географски адрес за контакт. Стоките, закупени чрез Printful, се връщат на адреса, посочен на: https://help.printful.com/hc/en-us/articles/360014065699-Where-are-returns-sent-. Стоките, закупени по програма „Дарители-Партньори“, се връщат на адреса на подателя.

56. Сдружението има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

57. Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Когато потребителят упражни правото си на отказ, той заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е упражнил правото си на отказ.

58. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми Сдружението за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора. За уважителна причина се приема само непреодолима сила или случайно събитие.

59. При отказ от договор за услуга, Потребителят има право да получи възстановяване на заплатената част от цената за услугата, ако не е започнало изпълнението на договора. Ако Потребителят е поискал  предоставянето на услугата  да започне по време на срока за отказ, ще  се плати само сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който е уведомил, че упражнява правото си на отказ от договора, спрямо общата сума по договора.

60. С приемането на настоящите общи условия, Потребителят изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.

 

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

61. Германо-Българска помощ за животните се отнася много сериозно към защитата на личните данни, като полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Ползвателите, станала ни известна по повод използване на уебсайта и/или заявяване на услуги, и/или покупко-продажбата на стоки чрез магазина, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

62. С използването на уебсайта или с изричното приемане на настоящите Общи условия, Ползвателят заявява, че се е запознал и приема Политиката за защита на лични данни и списъка за бисквитките на Сдружението.

 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

63. Страните се съгласяват, че Сдружение Германо-Българска помощ за животните се освобождава от отговорност за неизпълнение на свое задължение към Ползвателите по смисъла на настоящите Общи условия, включително и по отношение на предоставяне на услуга или изпълнение на поръчка чрез онлайн магазина, ако това се явява следствие от форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на чл.306 от Търговския закон, възникнали след приемането на общите условия или след сключване на договор за предоставяне на услуга или продажба на стока, в резултата на каквито и да било непредвидени и непредотвратими събития от извънреден характер. В тези случаи, срокът на изпълнение на задълженията по договора се измества със съответното време, в течение на което действат такива обстоятелства.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

64. Сдружението не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

64.1. Сдружението не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на сайта и сключване на договори за покупко-продажба.

64.2. Сдружението не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

65. Ползвателят е длъжен да освободи от отговорност Германо-Българска помощ за животните, както и да обезщети Сдружението, и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и в случай на направени каквито и да било разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили  вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на други лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор,  нерегламентирано използване на съдържанието на уебсайта, нарушение на българското и европейското законодателство, чужди закони, ако са приложими, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.

66. Ползвателят е длъжен да обезщети Сдружението и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си за регистрация в уебсайта и при използването на същата.

 

XIII. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

67. Страните декларират, че ако някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

XIV. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

68. Спорове между страните по настоящите Общи условия ще се разрешават чрез непосредствени преговори между тях. 

68.1. Споровете с потребителите на онлайн стоки/услуги могат да бъдат решавани от органите за алтернативно решаване на потребителски спорове при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове се съдържа на сайта на Комисията за защита на потребителите.

68.2. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да се обърне за съдействие към компетентния съд.

 

XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

69. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в индивидуален договор между Сдружението и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на индивидуалния договор.

70. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящите общи условия са приети от Сдружение Германо-Българска помощ за животните, с решение на УС на дата 18.08.2020 г. 

Кастрационен център
websiteplanet-qr.png
websiteplanet-qr (1).png
bottom of page